06.IX.2018
22.IX.2018
Naughty Kids
Punk, Beeld & Storm in Antwerpen 1978-2018
curated by Johan Pas

Barok en punk hebben op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen: kunst met een grote K versus alternatief en ondergronds. Maar er zijn ook gelijkenissen. De  lichamelijke en soms gewelddadige visuele directheid van de barok - een reactie op de beeldenstorm - kent zijn evenknie in de punkbeweging. 

In de jaren zeventig maakte de punk zonder pardon komaf met het softe van de flower power en het decadente van de excessen binnen de rockwereld. Niet alleen in de muziek en in het straatbeeld duiken de tekens op van de anti-establishment ‘attitude’ van deze nieuwe ‘blank generation’. De tegendraadse subcultuur met haar spin-offs en verwante stromingen als de postpunk en New Wave infiltreert ook in de levendige Antwerpse culturele scène van die tijd. Met non-conformisme, persoonlijke vrijheid, anti-autoriteit en do-it-yourself tussen de oren gespeld, zet de Punk een beeldenstorm in gang binnen de Antwerpse mode, grafische vormgeving, beeldende kunst en performance scene.  

De tentoonstelling Naughty Kids - Punk, Beeld & Storm in Antwerpen 1978-2018 brengt bekende en verdoken sporen van deze impact samen. Dit spoorzoeken in het verleden maakt tegelijk de brug met vandaag: zijn punk en de naweeën ervan anno 2018 nog relevant?  De huidige golf van zelfgepubliceerde zines, street art, poetic terrorism, kunstenaarscollectieven in combinatie met de roep naar een meer kritische kunst, staat toe om te spreken van een revival van de Punk en haar DIY-ethiek in Vlaanderen en, meer specifiek in Antwerpen. 

Wie NAUGHTY KIDS - Punk, Beeld & Storm in Antwerpen 1978-2018 bezoekt, krijgt de geur van 40 jaar punk onder de neus. Foto’s, drukwerk, kunstwerken, muziek, kledij, punkparafernalia en andere levende getuigen brengen de impact van de punk (jaren ‘70), de postpunk en de New Wave (jaren ‘80) en de neopunk (jaren ‘90 tot vandaag) in beeld. Hoe werden toonaangevende modeontwerpers, kunstenaars en schrijvers beïnvloed door de punk? Met een ongeziene rijkdom aan materiaal, een openingsconcert door The Kids, een debat met bevoorrechte getuigen rond ‘De paradox van punk’, en een performatief DIY programma schuurt de Academie weer dicht tegen de ruwe essentie van punk. Be there. There will be no next time. 


At first sight, baroque and punk have little in common: 'high' art versus alternative and underground. But there are also similarities. The physical and sometimes violent visual immediacy of baroque - a reaction to the iconoclasm - has its counterpart in the punk movement.

In the seventies, punk got rid of the softness of the flower power and the decadence of the excesses in the rock world. Not only in music and in the street scene, the signs of the anti-establishment 'attitude' of this new 'blank generation' emerge. The unruly subculture with its spin-offs and related movements such as the post-punk and new wave also infiltrated the vibrant Antwerp cultural scene of that time. With non-conformism, personal freedom, anti-authority and do-it-yourself spelled out, punk starts an iconic storm within the Antwerp fashion, graphic design, visual arts and performance scene.

The exhibition Naughty Kids - Punk, Image & Storm in Antwerp 1978-2018 brings together familiar and hidden traces of this impact. This search for traces in the past also has a link with today: are punk and its aftermath in 2018 still relevant? The current wave of self-published zines, street art, poetic terrorism, artists' collectives in combination with the call for a more critical art, allows us to speak of a revival of punk and its DIY ethics in Flanders and, more specifically, in Antwerp.

Visitors of NAUGHTY KIDS - Punk, Beeld & Storm in Antwerp 1978-2018, can smell 40 years of punk. Photographs, printed matter, works of art, music, clothing, punk paraphernalia and other living witnesses bring the impact of punk (1970s), post-punk and New Wave (80s) and neopunk (1990s) into the picture. How were leading fashion designers, artists and writers influenced by punk? With an unprecedented wealth of material, an opening concert by The Kids, a debate with privileged witnesses about 'The paradox of punk', and a performative DIY program, the Academy rubs against the rough essence of punk. Be there. There will be no next time.Thursday 6th of September 2018 -> Saturday 22nd of September 2018 in De Lange Zaal, Venusstraat 36, 2000 Antwerpen, Antwerpen, Belgium.weblink


Included works:

Related bibliography:
  • Via de barok terug naar het ‘gouden’ punkjaar 1978: “Stadswaag was het epicentrum” || Gazet van Antwerpen
  • 1232